W numerologii istnieje odrębna kategoria liczb określanych mianem „liczb karmicznych” lub „długów karmicznych”. Słowo karma bardzo często jest przez nas rozumiane jako kara, stąd też gdy słyszymy powyższe pojęcia i odnajdujemy je w naszym portrecie numerologicznym, nierzadko bledniemy ze strachu i czujemy nieprzyjemny, zimny dreszcz na skórze.

Karma odzwierciedla prawo przyczyny i skutku. Można powiedzieć, że wyraża konsekwencje dokonywanych wyborów. Oznacza to, że każdy jest sam odpowiedzialny za własne życie i jego jakość, która wynika między innymi z podjętych i zaniechanych działań, myśli i przekonań, a także nastawienia do życia i sposobu interpretacji zdarzeń, które tworzą dług.

Im więcej w nas świadomości tym łatwiej dostrzec, że pod pojęciem karmy kryją się pewne powtarzające się schematy, które przewijają się przez nasze życie. Zrozumienie przesłania zawartego w liczbach karmicznych pozwala dostrzec i rozszyfrować funkcjonujący  program, spojrzeć na niego z innej perspektywy i podjąć takie działania, które pozwolą nam wyjść z błędnego koła lub inaczej mówiąc, spłacić dług karmiczny. To transformacja jednej energii w drugą, która wymaga uważności,  cierpliwości i zaangażowania. Zmiana postępowania i interpretacji zdarzeń jest pierwszym krokiem do „uwolnienia się” od wpływu liczb karmicznych, czyli dokonania  metamorfozy jakiegoś obszaru życia.

Numerologia mówi o pięciu liczbach karmicznych: 13, 14, 16, 19, 26. Jeśli odnajdujesz którąś z nich w swoim portrecie numerologicznym, przeczytaj czego Cię uczy. Zrzuć ze swoich barków ciężkie brzemię karmy, zamieniając je na odpowiednie działanie. Powodzenia 😊

Liczba karmiczna 13

Konfrontuje człowieka z pojęciem pracy, trudu i wysiłku, który należy podjąć bez oczekiwania na czyjąś pomoc czy też ulgę.

Schemat życiowy:

W życiu człowieka dominuje ciężka praca, jej nadmiar lub brak.  Dzień jest wypełniony „po brzegi” rutynowymi czynnościami lub występuje natłok małych i dużych obowiązków, liczne ograniczenia i poczucie braku pomocy z zewnątrz. Dosyć często człowiek posiada zbyt mało pieniędzy, może mieć trudność „związania końca z końcem”, towarzyszy mu poczucie braku stabilizacji życiowej.

Transformacja/ spłata długu:

Odbywa się poprzez zmianę stosunku jaki człowiek prezentuje wobec pracy i ograniczeń oraz pieniędzy. Człowiek wzrasta dzięki dokładności, logice, systematycznym, metodycznym i racjonalnym działaniom nastawionym na długofalowe rezultaty.  Uczy się radzić sobie w obliczu poczucia braku stabilizacji i zmiennych okoliczności. Zadowalać małym i doceniać to, co posiada. Zamienia opór i walkę na akceptację i ochotę do pracy.

Nowa jakość:

Samodzielne zbudowanie własnej siły i odporności, poczucia bezpieczeństwa i komfortu materialnego. Wzięcie odpowiedzialności za siebie i swoje życie, poczucie sprawczości.

Liczba karmiczna 14

Konfrontuje człowieka z pojęciem wolności i wyznaczania granic przez obowiązujące normy lub doświadczanie świata pozazmysłowego.

Schemat życiowy:

Człowiek funkcjonuje w środowisku, które ogranicza jego swobodę myślenia, ekspresji czy też działania, narzucając zachowania,  rutynę lub nakładając zobowiązania. Liczba ta przynosi  nadużycia, poczucie bycia ofiarą, albo sprawia, że człowiek sam zabiera innym ich prawo do własnej przestrzeni i bycia sobą. Jego życie koncentruje się na zaspokajaniu zmysłowych potrzeb lub styka się on ze światem pozazmysłowym, który przerasta zwykłą, ludzką zdolność pojmowania.

Transformacja/ spłata długu:

Oznacza akceptację rzeczywistości, stanowiąc punkt wyjściowy do zamiany lęku na zrozumienie. To nauka życia i funkcjonowania w kontakcie ze światem nieprzejawionym,  zrozumienia i zintegrowania przekazu jaki niesie oraz przekazania go innym. To także konieczność zrozumienia, że prawo do autonomii i wolności jest niezbywalne i przysługuje każdej istocie zamieszkującej Ziemię. Nauka stawiania zdrowych granic i troski o własną przestrzeń z szacunkiem dla  siebie i innych.

Nowa jakość:

Odnalezienie wolności wewnętrznej, która istnieje bez względu na okoliczności zewnętrzne. Umiejętność stawiania granic i szanowania czyjejś strefy komfortu.

Liczba karmiczna 16 

Stawia człowieka wobec miłości i odpowiedzialności poprzez konieczność dokonania wyboru: ja czy partner, rodzina, przyjaciel, współpracownik. Konfrontuje wyobrażenia i oczekiwania co do relacji z rzeczywistością.

Schemat życiowy:

Występowanie trudności w życiu osobistym lub rodzinnym, na przykład nieudanych związków, niemożności znalezienia właściwego partnera, fałszywych przyjaźni lub ich brak. Człowiekowi może towarzyszyć dotkliwe poczucie osamotnienia, nawet gdy przebywa w gronie bliskich. Może pojawiać się skłonność do izolacji lub ucieczki  od relacji czy też egoizm w związkach, instrumentalne traktowanie innych ludzi.

Transformacja/ spłata długu:

Ma miejsce gdy człowiek zaczyna korzystać z mądrości liczby siedem. Uczy się rozpoznawać potrzeby własne i innych ludzi, brać na siebie obowiązki i wywiązywać się z zobowiązań partnerskich lub rodzicielskich, zamiast egoizmu i ucieczki. Staje się świadomy czego mu brakuje i ćwiczy się w miłości własnej. Szuka dróg do lepszego porozumienia i satysfakcjonujących relacji.

Nowa jakość:

Umiejętność budowania relacji na wyższym poziomie, bez oczekiwań i żądania aby inni  zaspokajali jego braki, w którym dużą rolę odgrywa empatia, szacunek i akceptacja.

Liczba karmiczna 19 

Mówi o relacji człowieka z większą grupą ludzi lub społecznością.

Schemat życiowy:

Człowiek często czuje się niezrozumiany przez innych, niedoceniany, lekceważony albo też pomijany. Jego potrzeby nie są dostrzegane lub brane pod uwagę, liczy się dobro ogółu, większej grupy. Jego zdolności i umiejętności są podważane i testowane. Doświadcza on poczucia uzależnienia, a jego pragnienie autonomii jest wystawiane na liczne próby. Może mieć poczucie, że w kółko rozpoczyna od nowa, a jego życie jest wypełnione walką.

Transformacja/ spłata długu:

Odbywa się poprzez naukę stania na własnych nogach i odważnego trwania przy sobie, pomimo przeciwności. Dążenia do zaspokojenia własnych potrzeb i rozwijania siebie. Wymaga niezależności, inicjatywy, determinacji i siły charakteru, aby nie poddawać się w obliczu trudności. Kluczem jest dążenie do własnego rozwoju, które pozwoli na poznanie i zrozumienie siebie, ale też dostrzeżenie innych.

Nowa jakość:

Człowiek zajmuje  swoje miejsce w świecie. Jest bogaty wewnętrznie, otwarty tak samo na potrzeby własne, jak i innych ludzi.

Liczba karmiczna 26 

Odmiennie do pozostałych liczb karmicznych koncentruje się na aspekcie „my”, a nie „ja”. Dotyczy relacji międzyludzkich na planie fizycznym, emocjonalnym lub finansowym.

Schemat życiowy:

Na planie fizycznym przynosi konieczność pracy ze swoim ciałem  przy wsparciu lub braku wsparcia jakiejś osoby. Na przykład jako sportowiec lub osoba chora, niepełnosprawna, po wypadku.

Na planie emocjonalnym objawia się w formie trudnych relacji partnerskich, które przynoszą wiele cierpienia i bólu lub jest ich po prostu brak.

Na planie materialnym wiąże się z występowaniem trudności finansowych spowodowanych przez jakąś osobę lub też pokonane dzięki pomocy jakiegoś człowieka.

Transformacja/ spłata długu:

Odbywa się poprzez stawianie czoła trudnym sytuacjom, które służą budowaniu zaufania do samego siebie i innych. Dokonuje się, gdy człowiek dąży do równowagi w dawaniu i braniu, samodzielnym działaniu i korzystaniu ze wsparcia. Nie manipuluje otoczeniem robiąc z siebie ofiarę, nie oczekuje, że inni będą mu pomagali, nie wyraża pretensji, gdy musi radzić sobie sam.  Jednocześnie nie odrzuca wsparcia kierując się fałszywą dumą,  pokonuje opór przed proszeniem o pomoc i akceptując ewentualną odmowę. Uczy się kiedy i jaką przyjąć pomoc, jednocześnie dając coś z siebie i od siebie.

Nowa jakość:

Człowiek osiąga stan równowagi wewnętrznej i zewnętrznej. Ma zaufanie do siebie, swoich osądów i otoczenia. Wie, że może liczyć na siebie, na innych, a otoczenie może liczyć na niego.

Liczby karmiczne