Numerologia to wiedza, stosowana już w czasach starożytnych w Egipcie, Indiach, Babilonie czy też Grecji,  oparta na symbolach jakimi są liczby i litery. Każdy z nich reprezentuje określone częstotliwości energetyczne – wibracje i jest zapisem duchowego prawa, które manifestuje się w naszej fizycznej rzeczywistości. Wszystkie symbole mają charakter dualny Yin i Yang,  sferę cienia i światła, które wyznaczają porządek i cykliczność wszystkiego, co istnieje w przyrodzie.

Informacja energetyczna liczb i liter  opisuje siły oddziałujące na nas i  na strukturę energetyczną przestrzeni, w jakiej się poruszamy. Zawarta jest na przykład w naszym imieniu, które wielokrotnie słyszymy w ciągu dnia, dacie urodzenia, datach i godzinach funkcjonującego kalendarza, nazwie miejscowości, w której mieszkamy, czy też numerze naszego domu i wielu innych elementach otaczającego nas świata. Zestaw przypisanych nam symboli przedstawia obraz naszego istnienia, na który składa się między innymi nasza osobowość, charakter, emocje, predyspozycje, czy też stan zdrowia.

1

2 3 4 5 6 7 8

9

A J S

B K T C L U D M V E N W F O X G P Y H Q Z

I R

początek

jednostka

dojrzewanie

współpraca

narodziny

ekspresja

twórczość

materia

zmiana

ekspansja

wybór

harmonia

wiedza

duchowość

zbiory

karma

zamykanie

rozstanie

Dzięki numerologii możemy uzyskać odpowiedź na pytanie kim jesteśmy, jakie wyznaczyliśmy sobie zadanie w tym wcieleniu, jakim dysponujemy potencjałem, jakie czekają nas trudności do pokonania, czy też rodzaj doświadczeń, które przypadną nam w udziale. Umożliwia nam ona zrozumienie siebie, a także naszych bliskich, współpracowników, wrogów i przyjaciół. Wyjaśnia sens łączących nas więzi, wydarzeń takich jak narodziny dziecka, śmierć w rodzinie czy też choroba.

Inaczej mówiąc, numerologia pozwala nam odczytać scenariusz naszego życia, zapisany w formie portretu numerologicznego,  zawierającego informacje o naszych rolach, kostiumach i maskach, które ubieramy występując na planie życia. W celu nakreślenia portretu numerologicznego potrzebna jest data urodzenia oraz wszystkie imiona, nazwiska i pseudonimy osoby, która pragnie zrozumieć sens swojego istnienia i stać się jego reżyserem.

Liczby zawarte w dacie urodzenia reprezentują z góry określone wpływy kosmiczne, których nie możemy zmienić. Przedstawia się je graficznie w postaci diamentu życia. Poszczególne elementy tej daty, czyli dzień, miesiąc i rok reprezentują takie aspekty naszego istnienia jak podświadomość, świadomość i nadświadomość. Wyznaczają etapy egzystencji od dzieciństwa poprzez okres dojrzałości aż do czasu odpoczynku, czyli inaczej mówiąc trzy główne akty naszego scenariusza życia.  Na nie nakładają się pewne sceny, scenografie i dekoracje, nazywane punktami zwrotnymi i wyzwaniami, które zawierają informacje odnośnie lekcji do nauczenia i przeobrażeń, jakie mogą się dokonać na przestrzeni życia. Mówią o warunkach rozwoju, jakie stworzą nam nasi rodzice oraz lękach i zahamowaniach, które mogą się w nas wytworzyć i wpływać realnie na sposób działania i odbierania świata. Zawierają także podpowiedzi odnośnie naszego życia zawodowego, czy też miejsca, jakie możemy zajmować w społeczeństwie.

Liczba, którą otrzymujemy po zsumowaniu wszystkich cyfr daty urodzenia, określa drogę życia człowieka, definiując jej jakość, trudności, lekcje do nauczenia i możliwości jakie niesie ze sobą. To temat przewodni scenariusza życia, nasza główna rola, którą chcemy jak najlepiej odegrać przy pomocy dostępnych rekwizytów.

Niezwykle ważne są relacje pomiędzy poszczególnymi liczbami zawartymi w dacie urodzenia. Niosą one informacje odnośnie tego, w jaki sposób kontaktujemy się z otoczeniem, jak będziemy postrzegani przez środowisko, jakiego rodzaju wychowanie otrzymamy od rodziców, czy będziemy usatysfakcjonowani pod względem zawodowym i materialnym oraz o tym, jaki jest sens naszego obecnego wcielenia.

Na charakter i atmosferę aktów oraz scen naszego życia niebagatelny wpływ mają lata numerologiczne i osobiste, które powtarzają się w dziewięcioletnich cyklach. Zmiana wibracji roku ma odzwierciedlenie w naszym nastawieniu do życia, sposobie funkcjonowania oraz spojrzeniu na otaczający nas świat i zdarzenia.

Z kolei imiona i nazwiska reprezentujące wpływy karmiczne zawierają nasz potencjał, służący nam do kształtowania osobowości w trakcie podążania wyznaczoną sobie ścieżką. To nasz „worek z rekwizytami”, używanymi do realizacji scenariusza życia. Wraz z nazwiskiem rodowym otrzymujemy pewien dorobek energetyczny, wypracowany przez naszych przodków. Zobowiązujemy się do kontynuowania  linii doświadczeń drzewa rodowego i wzbogacamy ją o własne przeżycia, które będą dalej podjęte przez naszych potomków posługujących się tym samym nazwiskiem.

Imiona i nazwiska, w przeciwieństwie do daty urodzenia, ulegają zmianom i modyfikacjom. Mamy na nie wpływ poprzez przyjęcie nazwiska małżonka, imion duchowych i religijnych, pseudonimów artystycznych, czy też innych imion, np.  wybranych z uwzględnieniem zasad numerologii. W ten sposób  zmieniamy nasz potencjał i możliwości, gdy pojawia się w nas wewnętrzna potrzeba przyjęcia innej energii do odegrania roli naszego życia.

Numerologia osobista

Opracowanie i interpretacja portretu numerologicznego człowieka jest często nazywana numerologią osobistą, w odróżnieniu od numerologii biznesu zajmującej się wpływem symboli, jakimi są liczby i litery, na prowadzoną działalność gospodarczą.

Numerologia imienia i numerologia urodzenia

Poszukując w internecie informacji odnośnie numerologii można spotkać się również z takim sformułowaniem, jak numerologia imienia, która w tym przypadku oznacza jej część mówiącą o znaczeniu imion i nazwisk jakie posiadamy, czy też numerologia urodzenia, która odnosi się do wiedzy o tym, jakie znaczenie w naszym życiu odgrywa data urodzenia.
Więcej informacji odnośnie numerologii i portretu numerologicznego znajduje w zakładce BLOG .

oraz na nowej stronie internetowej, na którą możesz się przenieść korzystając z poniższego przycisku

 

Serdecznie zapraszam,

Monika Milejska, Numerologia Wrocław