Portret numerologiczny (scenariusz życia), to główne narzędzie stosowane w Numerologii, pozwalające na dogłębne scharakteryzowanie każdego człowieka. Można go określić mianem  scenariusza życia, który jest napisany za pomocą symboli numerologicznych jakimi są liczby i litery.  Jak każdy scenariusz uwzględnia szereg szczegółowych  informacji o głównej roli człowieka, kostiumach i maskach, które ubiera występując na scenie życia. Do jego sporządzenia  potrzebna jest znajomość takich danych jak data urodzenia oraz imiona, nazwiska i pseudonimy osoby, która dąży do zrozumienia sensu swojego istnienia i stania się jego reżyserem.

Interpretacja portretu numerologicznego polega na szczegółowej analizie wyżej wymienionych elementów, a także określeniu relacji pomiędzy liczbami i literami, zawartymi w dacie urodzenia oraz imionach i nazwiskach. Dzięki tym zabiegom otrzymujemy wiele cennych i precyzyjnych informacji w odniesieniu do naszych możliwości i umiejętności, zagrożeń, które możemy napotkać, potencjału, jakim dysponujemy do realizacji drogi życia. Odkrywamy, jaki jest cel naszej egzystencji, w jaki sposób osiągnąć satysfakcję osobistą i zawodową oraz z jakich powodów w naszym życiu pojawiają się pewne przeszkody i trudności.

Data urodzenia jest niezmienna przez całe życie. Oznacza to, że energie, które ze sobą niosą liczby w niej zawarte będą nieustannie kształtowały nasz charakter i los. Możemy na nie wpływać akceptując je i wykorzystując ich wszystkie pozytywne aspekty, a niwelując negatywne warianty. Przedstawia się ją graficznie w postaci diamentu życia. Poszczególne elementy daty urodzenia, czyli dzień, miesiąc i rok wyznaczają etapy egzystencji od dzieciństwa poprzez okres dojrzałości aż do czasu odpoczynku, czyli inaczej mówiąc trzy główne akty naszego scenariusza życia.  W portrecie numerologicznym są one określane mianem cykli numerologicznych lub cykli życia. Ich ogólny opis zawarty jest w sekcji o tym tytule.

Na powyższe akty nakładają się różne sceny, scenografie i dekoracje, które w numerologii nazywane są punktami zwrotnymi i dekoracjami oraz wyzwaniami. Wyznaczają je sumy oraz różnice pomiędzy poszczególnymi elementami daty urodzenia. Ich czas trwania jest uzależniony od wibracji drogi życia. Zawierają one informacje odnośnie wydarzeń, które mogą mieć miejsce, lekcji do nauczenia i przeobrażeń, jakie mogą się dokonać pod wpływem poszczególnych wibracji. W interpretacji portretu numerologicznego pełnią ważną rolę, ponieważ mówią między innymi o warunkach rozwoju, które zapewnią człowiekowi jego rodzice oraz lękach i blokadach, które mogą powstać w tym czasie i wpływać na sposób funkcjonowania jednostki w świecie. Wiążą się także z rolą, jaką osoba może pełnić w społeczeństwie oraz zawierają pewne wskazówki odnośnie życia zawodowego.

Kluczowym elementem portretu numerologicznego jest droga życia, którą otrzymujemy po zsumowaniu wszystkich cyfr daty urodzenia i sprowadzeniu sumy do jednocyfrowego wyniku, z wyjątkiem przypadków, gdy składa się ona z dwóch jednakowych cyfr. Mówimy wtedy o liczbach mistrzowskich. Liczba drogi życia określa naszą główną rolę w scenariuszu życia, definiuje charakter, emocje, predyspozycje, zdolności, które człowiek będzie rozwijał i realizował w trakcie kolejnych aktów egzystencji z wykorzystaniem dostępnych rekwizytów.

Cenną informację o człowieku niesie również klucz wcielenia, do którego wyliczenia potrzebny jest dzień i miesiąc urodzenia. Mówi  on o celu i sensie obecnego życia, o tym dlaczego zostaliśmy obsadzeni w danej roli.

Imiona i nazwiska ujęte w portrecie numerologicznym, w przeciwieństwie do daty urodzenia, podlegają modyfikacjom w wyniku zmiany danych personalnych. Każda litera w nich zawarta mówi o potencjale, który posiadamy i którym posługujemy się przy realizacji naszych zamierzeń. Istotna w interpretacji portretu numerologicznego  jest pierwsza litera i samogłoska imienia, która wnosi między innymi informacje o sposobie kontaktu człowieka ze światem.

W numerologii imiona i nazwiska analizuje się również pod kątem poszczególnych liter. Suma wszystkich samogłosek jakimi dysponuje człowiek jest nazywana przez numerologów liczbą duszy i wyraża nasze głębokie, wewnętrzne pragnienia. Mianem liczby realizacji intymnej  określa się sumę spółgłosek, która z kolei informuje o możliwościach realizacji tych pragnień.  Liczba ekspresji stanowiąca sumę wszystkich liter imion i nazwisk mówi o sposobie w jaki funkcjonujemy na zewnątrz. Imiona i nazwiska można określić mianem rekwizytów, które otrzymujemy do odegrania głównej roli oraz realizacji scenariusza życia. W sekcji zatytułowanej WIBRACJA IMIENIA przybliżam znaczenie tej danej w życiu człowieka.

Interpretacja portretu numerologicznego obejmuje również analizę lat osobistych i numerologicznych oraz tranzytów liter występujących w danych personalnych człowieka. Mają one wpływ na nastawienie człowieka do życia, poziom energii, którym dysponuje czy też na jego interakcje z otoczeniem, dlatego warto zapoznać się z tym, co wnoszą one do egzystencji osoby wraz z upływem czasu i zmianami lat kalendarzowych. Sekcja LATA OSOBISTE I NUMEROLOGICZNE zawiera zarys ich wpływów, więcej szczegółowych informacji można znaleźć na BLOGU.

Znajomość portretu numerologicznego czyni nas świadomymi siebie, swojego celu, stanowi bardzo cenne narzędzie, dzięki któremu możemy kreować swoje życie.

Jeśli chcesz stać się reżyserem swojego życia, wykonaj pierwszy krok i zamów swój portret numerologiczny wraz z jego szczegółową interpretacją pod adresem kontakt@scenariuszzycia.pl .