Imiona i nazwiska nadane nam przy urodzeniu tworzą potencjał energetyczny, który symbolicznie można przedstawić jako walizkę wypełnioną różnymi przedmiotami jakie zabieramy w podróż zwaną życiem. Każda litera w nich zawarta informuje o pewnych możliwościach, predyspozycjach, umiejętnościach i talentach danych nam do dyspozycji na wybranej przez nas ścieżce.

Dzisiejszy wpis poświęcony jest charakterystyce tzw. lekcji karmicznych, które występują wtedy, gdy brak nam jakiejś wibracji reprezentowanej przez poszczególne litery alfabetu. Informują one o rodzaju doświadczeń, których świadomie unikaliśmy w przeszłości, a które w obecnym życiu tkwią ukryte w naszej podświadomości, przyciągając wydarzenia i trudności pozwalające nam zetknąć się z tym, czemu kiedyś nie podołaliśmy. To szansa na odrobienie danej lekcji i wzbogacenie naszego potencjału.

Innymi słowy, mówią one o tym czego nie znajdziemy w naszej walizce oraz w jaki sposób będziemy mogli uzupełnić ten niedobór. Dzięki tej wiedzy łatwiej będzie nam zaakceptować pojawiające się trudności, ponieważ już rozumiemy skąd się one biorą i czemu służą, a tym samym szybciej i skuteczniej możemy uporać się z czekającym nas testem.

Każda litera alfabetu ma określoną wibrację energetyczną:

wibracja liczby 1 – litery A J S

wibracja liczby 2 – litery B K T

wibracja liczby 3 – litery C L U

wibracja liczby 4 – litery D M V

wibracja liczby 5 – litery E N W

wibracja liczby 6 – litery F O X

wibracja liczby 7 – litery G P Y

wibracja liczby 8 – litery H Q Z

wibracja liczby 9 – litery I R

Aby sprawdzić czy w obecnym życiu czeka nas jakaś lekcja karmiczna do odrobienia sprawdzamy czy nadane nam przy urodzeniu imiona i nazwiska zawierają wszystkie wibracje od 1 do 9 czy też któraś z nich nie występuje. Brak jakiejś liczby w potencjale wskazuje na lekcję karmiczną. Poniżej znajduje się przykład pokazujący w jaki sposób sprawdzamy czy w obecnym życiu czeka nas test, którego zaniechaliśmy w przeszłości.

Anna Koronkiewicz ma do odrobienia w tym wcieleniu dwie lekcje karmiczne reprezentowane przez wibrację liczb 4 i 7, ponieważ jej wyjściowy potencjał energetyczny nie zawiera liter o wymienionych wartościach:

wibracja liczby 1 – AA

wibracja liczby 2 – KK

wibracja liczby 3 – C

wibracja liczby 4

wibracja liczby 5 – NNNEW

wibracja liczby 6 – OO

wibracja liczby 7

wibracja liczby 8 – Z

wibracja liczby 9 – RII

Poniżej znajdziesz krótki opis wybranych aspektów poszczególnych lekcji karmicznych. Zobacz czy któraś z nich dotyczy Ciebie, jakie przynosi doświadczenia i co możesz zrobić aby ją odrobić i uzupełnić swój potencjał. 😉

 

Lekcja karmiczna o wibracji liczby 1 (brak liter: A, J, S)

Wskazuje na to, że w poprzednim wcieleniu osoba doświadczyła przymusowego podporządkowania się lub też nadmiernie ulegała wpływom otoczenia, co utrudniło jej wzięcie odpowiedzialności za siebie oraz zrozumienie własnej indywidualności. Dlatego też w obecnym życiu może spotkać się z wydarzeniami o podobnym charakterze, które prowadzą ją do zrozumienia kim jest, zbudowania wiary w siebie i niezależności, zdobycia determinacji i zdolności do walki o swoje prawa, często wbrew woli innych.

Działania służące odrobieniu tej lekcji: aktywność, inicjatywa, odwaga, zdecydowane i samodzielne działania bez niepotrzebnych opóźnień i pod wpływem presji otoczenia, poskromienie lęku przed nowościami.

 

Lekcja karmiczna o wibracji liczby 2 (brak liter: B, K, T)

Sugeruje, że w poprzednim wcieleniu człowiek nie przejawiał zainteresowania potrzebami i uczuciami ludzi, odsunął się od otoczenia. Stąd też może teraz doświadczyć różnego rodzaju trudności we współżyciu z innymi, zarówno na gruncie prywatnym jak i zawodowym. Najczęściej przejawia się to postawą poddańczą, uleganiem wpływom otoczenia, podporządkowaniem się woli drugiej osoby czy grupy lub też brakiem troski o innych oraz umiejętności dialogu i współpracy. Z reguły człowiek jest nadmiernie wrażliwy i z trudem panuje nad swoimi emocjami albo prezentuje postawę niewrażliwą i nieczułą.

Działania służące odrobieniu tej lekcji: nauka cierpliwości, taktu, zrozumienia potrzeb i uczuć innych ludzi, panowania nad emocjami, komunikacji z otoczeniem oraz zwracania należytej uwagi na detale.

 

Lekcja karmiczna o wibracji liczby 3 (brak liter: C, L, U)

Brak liczby 3 w potencjale wskazuje na to, że w poprzednim wcieleniu człowiek był prawdopodobnie osobą niskiego stanu, podwładnym lub kimś podporządkowanym, kto musiał być posłuszny i milczeć, co spowodowało zahamowanie jego ekspresji, a talenty nie mogły być w pełni rozwijane. W obecnym życiu czeka go praca polegająca na pokonaniu trudności w komunikacji zarówno ze sobą, jak i innymi ludźmi, zdobycie pewności siebie niezbędnej do posiadania satysfakcjonujących relacji.

Działania służące odrobieniu tej lekcji: nieunikanie kontaktów z ludźmi, dążenie do głębszych relacji, praca nad poczuciem własnej wartości i umiejętnym „sprzedawaniem siebie”, aktywności rozbudzające kreatywność i zdolność do autoekspresji, np. śpiew, taniec.

 

Lekcja karmiczna o wibracji liczby 4 (brak liter: D, M, V)

Oznacza, że w poprzednim życiu człowiek  nie troszczył się odpowiednio o sprawy materialne, bardziej opierał się na sprycie niż solidnej pracy. W związku z tym będzie spotykał się z pewnymi trudnościami w sferze zawodowej, polegającymi na nadmiarze pracy, jej braku lub zbyt obciążających obowiązkach.

Działania służące odrobieniu tej lekcji: nauka cierpliwości, systematyczności i wytrwałości, nieunikanie wysiłku, zrozumienie, że sukces jest zależny od wytrwałej pracy.

 

Lekcja karmiczna o wibracji liczby 5 (brak liter: E, N, W)

Wskazuje na to, że w poprzednich wcieleniach człowiek nie potrafił korzystać z wolności i nadarzających się okazji do zmian, otoczył się murem i zamknął w bezpiecznym świecie. W związku z tym będzie teraz konfrontowany z sytuacjami, które wymagają zrozumienia oraz określenia granic swojej wolności, z zachowaniem swobody i niezależności innych.

Działania służące odrobieniu tej lekcji: akceptacją pojawiających się doświadczeń oraz zrozumienie, że wszystko co przydarza się w życiu ma jakiś cel, nauka ufności wobec ludzi i świata.

 

Lekcja karmiczna o wibracji liczby 6 (brak liter: F, O, X)

Mówi o niewłaściwym traktowaniu lub zaniedbywaniu swojej rodziny i partnera w poprzednich wcielaniach. W obecnym życiu może przynieść trudności w zawarciu związku lub problemy w małżeństwie czy też pracy zawodowej. Człowiek może odczuwać nadmierne obciążenie obowiązkami lub mieć tendencję do unikania wszelkiej odpowiedzialności.

Działania służące odrobieniu tej lekcji: dążenie do harmonii w relacjach osobistych i zawodowych, nie uciekanie od problemów, poszukiwanie kompromisu, akceptacja ludzi i sytuacji takimi, jakimi są, bez ich oceniania i stawiania wymagań.

 

Lekcja karmiczna o wibracji liczby 7 (brak liter: G, P, Y)

Wynika z tego, że w poprzednim życiu człowiek bardziej skupiał się na sprawach materialnych niż duchowych. Obecnie będzie uczył się tego, że życie nie kończy się na fizycznym aspekcie. Lekcja ta sprawia, że człowiek często doświadcza lęku, czuje się samotny i opuszczony, a pojawiające się sytuacje życiowe służą temu, aby zajrzał do swojego wnętrza, znalazł w sobie oparcie i zrozumiał sens życia.

Działania służące odrobieniu tej lekcji: poszukiwanie środowiska, które pomoże wejść w sferę duchową, nie izolowanie się od otoczenia, praca nad transformacją lęku w wiarę.

 

Lekcja karmiczna o wibracji liczby 8 (brak liter: H, Q, Z)

Wiąże się z niewłaściwym gospodarowaniem pieniędzmi w poprzednim życiu, polegającym na nadmiernym przywiązaniu do majątku lub też jego roztrwonieniu. Człowiek od dzieciństwa żyje w ubóstwie i zmuszony jest szybko rozpocząć pracę, aby móc godnie funkcjonować lub też nie szanuje pieniędzy rodziców, łatwo je trwoni. Lekcja ta z reguły przynosi konfrontację z poczuciem sprawiedliwości, trudność w samokontroli lub unikanie rozwiązywania problemów i stawiania czoła wyzwaniom.

Działania służące odrobieniu tej lekcji: szacunek do wartości materialnych oraz zrozumienie ich roli jako środka wymiany, a nie nadrzędnego celu w życiu, nieosądzanie ludzi i sytuacji, podejmowanie rozsądnych decyzji.

 

Lekcja karmiczna o wibracji liczby 9 (brak liter: I, R)

W poprzednim wcieleniu człowiek nie wyrażał zainteresowania innymi ludźmi żyjąc w samotności, z dala od innych lub też koncentrując się wyłącznie na swojej osobie. W związku z tym w obecnym wcieleniu może on odczuwać lęk przed okazywaniem emocji oraz mieć trudność ze zrozumieniem uczuć drugiej osoby. Człowiek jest dosyć egoistyczny, zarozumiały, zamknięty na otoczenie. Dlatego będzie on doświadczał rożnego rodzaju kryzysów i trudnych sytuacji, których celem jest nauka odczuwania i współczucia. Może doświadczyć intensywnego emocjonalnego cierpienia, zanim pozyska zrozumienie, współczucie i miłość ze strony innych ludzi.

Działania służące odrobieniu tej lekcji: praca nad tolerancją i empatią, bezinteresowna pomoc, działania z głębi serca, bez oczekiwania rewanżu, nie podporządkowane osiąganiu osobistej satysfakcji i zysków.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się co znajduje się w Twojej walizce i jak możesz wykorzystać jej zawartość do kreacji swojego życia, zapraszam Cię do lektury kolejnych artykułów. 😊

 

 

Obraz Peter H. z Pixabay

Lekcje karmiczne – czego brak w Twojej walizce?