Czwarty dzień podróży w głąb siebie jest dobrym momentem na dokonanie przeglądu systemu wartości i przekonań, którym kierujemy się w życiu. Mamy już pewien pogląd na to, co jest dla nas ważne,  jaką mamy samoocenę, czy ktoś ma na nas wpływ, czy potrafimy wyrażać siebie. Zastanówmy się dzisiaj, co leży u podstaw naszego zachowania i pojmowania świata.

Od wczesnego dzieciństwa uczymy się zasad, według których należy żyć. Mówi o tym porządek prawny i społeczny obowiązujący w państwie, określone normy współżycia, religia, w której zostaliśmy wychowani, czy też system edukacji. Nie mniejszą rolę w tworzeniu tych wytycznych pełnią rodzice, którzy są dla nas wzorem i swoim postępowaniem wpływają w istotny sposób na  nasze postrzeganie życia, funkcjonowanie rodziny, pracę, związki, idee oraz cele.

Środowisko, w którym wychowujemy się kształtuje coś w rodzaju kodeksu wartości i przekonań, którym kierujemy się w naszym życiu. Ich jakość wynika między innymi z tego czy w naszym domu rodzinnym gościła miłość, szacunek, akceptacja, uczciwość, pracowitość czy też był on dysfunkcyjny, dominowała w nim przemoc, alkohol, zniewagi, odrzucenie. Nasze osobiste doświadczenia i rozwój dają nam możliwość modyfikacji otrzymanego zbioru zasad, które przekażemy dalej naszemu potomstwu.

Czym się różnią wartości od przekonań?

Według Słownika Języka Polskiego wartości to „wszystko to, co cenne i godne pożądania, co stanowi cel dążeń”, czyli jakości służące utrzymaniu ładu, stanowiące bodziec i czynnik motywujący dla naszych działań, inspirujące do podążania w określonych kierunkach i osiągania konkretnych zamierzeń. Często wymieniane wartości to między innymi zdrowie, rodzina, miłość, przyjaźń, dom, praca, pieniądze, sukces, wykształcenie, mądrość, bezpieczeństwo, sprawiedliwość.

Z kolei przekonanie to „sąd, zdanie oparte na przeświadczeniu o prawdziwości, słuszności czegoś”, które wywiera znaczący wpływ na to jak postrzegamy siebie, swoją rolę, innych ludzi, życie. Jest ono bazą dla postaw, które będziemy przyjmować w obliczu spotykających nas zdarzeń i trudności. Niektóre przekonania mają pozytywny wpływ na podejmowane decyzje i działania oraz ułatwiają radzenie sobie z trudnościami, na przykład „praca wykonywana z pasją przynosi sukces”, czy też „możesz osiągnąć wszystko, czego pragniesz”, „nie ma ludzi lepszych i gorszych, wszyscy są równi”. Z kolei przekonania typu „błędy i porażki są oznaką słabości”, „pieniądze są warunkiem koniecznym do szczęścia”, „jestem niewiele warta/warty i nikt mnie nie pokocha”, „nie da się połączyć sukcesu ze szczęśliwą rodziną” mają charakter destruktywny i utrudniają pokonywanie przeszkód, tworzą niepotrzebne blokady oraz rodzą cierpienie.

Warto sobie postawić pytanie czy utożsamiamy się z całym otrzymanym kodeksem i uznajemy wszystkie zawarte w nim wartości i przekonania oraz dokonać selekcji tych, które według nas sprzyjają osiągnięciu szczęścia i satysfakcji.

Jaki jest Twój kodeks wartości i przekonań?

Wypisz na kartce  wszystkie wartości, które do tej pory odgrywały istotną rolę w Twoim życiu. Koncentruj się na każdej z nich przez dłuższą chwilę, poczuj, czy jest ona dalej dla Ciebie ważna, czy jest Twoja, czy chcesz ją zatrzymać…

Gdy już dokonasz analizy, przepisz na osobną kartkę zatytułowaną „Mój osobisty kodeks wartości i przekonań” tylko te, które są dla Ciebie cenne. Możesz też dopisać nowe wartości, które do tej pory nie znajdowały się na Twojej liście, a czujesz, że mają dla Ciebie znaczenie.

Na kolejnej kartce wypisz przekonania, które wywierają wpływ na jakość Twojego życia i zastanów się, które z nich są przeszkodą do osiągnięcia szczęścia, a które wspierają realizację wybranych wartości. Pozytywne przekonania przepisz do swojego kodeksu i podkreśl te o charakterze destruktywnym, aby podjąć nad nimi pracę. Będzie ona polegała na przepisaniu każdego z nich na osobną kartkę oraz dopisaniu do niego wszystkich niepożądanych skutków, które Ci przynosi. Kolejny krok to transformacja negatywności w pozytywy poprzez odnalezienie przeciwstawnego przekonania wraz z uświadomieniem sobie wszystkich korzyści jakie przyniesie Ci wdrożenie go w życie.

Poświęć każdemu destrukcyjnemu przekonaniu co najmniej jeden dzień pracy, a najlepiej 9 dni, dzięki czemu zapis w Twojej podświadomości ulegnie zmianie, negatywne przekonanie zostanie zastąpione pozytywnym i stanie się częścią Ciebie.

Zobacz teraz, jak trudny do udźwignięcia był Twój bagaż pełen negatywnych przekonań, a jaki zrobił się lekki, gdy pozbyłaś/ pozbyłeś się ciężaru… ?

Podróż w głąb siebie – przystanek OSOBISTY KODEKS WARTOŚCI I PRZEKONAŃ

You May Also Like