Pierwszy punkt zwrotny nazywany kluczem wcielenia jest najbardziej znaczącym ze wszystkich, gdyż odnosi się do dwóch istotnych zagadnień. Po pierwsze jego energia przyciąga określone wydarzenia, trudności i ułatwienia, które wraz z cyklem formującym są głównymi czynnikami determinującymi dzieciństwo i młodość człowieka. Ma też istotny wpływ na sposób funkcjonowania w relacjach czy też wybór wykształcenia i zawodu.

Klucz wcielenia wpływa także na bieg całego życia, ponieważ przez jego pryzmat będzie realizowana wybrana ścieżka. To coś w rodzaju głównego motywu dla naszej roli odgrywanej w ramach wybranego scenariusza. Zobaczmy na przykładzie, w jaki sposób energia klucza wcielenia wpłynie na osobę podążającą drogą życia o wibracji 9:

Klucz wcielenia o wibracji 1 spowoduje, że człowiek będzie realizował swoją ścieżkę w oryginalny, nietuzinkowy sposób, ciągle dokonując wyboru czy postawić siebie na pierwszym miejscu, czy oddać się całą duszą pracy dla dobra innych, a może zdoła połączyć te dwie przeciwstawne tendencje. Takie zestawienie często prowadzi do rozterek i zmienności oraz napięć emocjonalnych. Jego lekcją będzie między innymi zbudowanie swojej indywidualności pomimo pojawiających się prób narzucenia mu schematów i sposobu życia oraz zrozumienie, że każdy człowiek jest ważny i pełni istotną rolę w świecie.

Z kolei klucz wcielenia o wibracji 9 będzie potęgował u dziewiątki pragnienie życia dla dobra ludzi, obdarzania całego świata miłością. Przyniesie ogromne pragnienie wolności, niechęć do podporządkowywania się autorytetom i wszelkim systemom, niesłychaną intuicję i wrażliwość oraz wiele sytuacji życiowych, których celem będzie nauka współczucia i empatii oraz tego, że wszystko ma swój czas, cel i sens. Czeka ją niejedna przeprowadzka, strata lub rozstanie, które początkowo przyniesie ból i cierpienie, ale ostatecznie okaże się być błogosławieństwem, gdyż z jej życia odejdą ludzie i rzeczy niepotrzebne do dalszego rozwoju, a otwierają się nowe możliwości.

 

Przypomnę, że wibrację klucza wcielenia obliczamy poprzez zsumowanie liczby dnia i miesiąca urodzenia oraz sprowadzenie otrzymanego wyniku do jednej cyfry, z wyjątkiem liczb mistrzowskich takich jak 11, 22, 33.

Na przykład, osoba urodzona 8 lutego ma klucz wcielenia o wibracji 1 (8 + 2 = 10; 1+0 = 1), a osoba urodzona 2 września ma klucz wcielenia o wibracji 11/2 (2 + 9 = 11; 1+1 = 2). Jeśli dzień lub miesiąc urodzenia ma wibrację mistrzowską 11 lub 22 warto również dokonać obliczeń w dwojaki sposób i wziąć pod uwagę obydwa wyniki, np. urodzenie w dniu 22 listopada może przynieść klucz wcielenia o wibracji 33 (22 + 11 = 33) lub 6 (2 + 2 + 1 + 1 = 6).

 

Poniżej znajduje się krótki opis poszczególnych wibracji klucza wcielenia. Przyjrzyj się, jakie energie wnosi oraz  jaki  tworzy motyw  życia dla Ciebie lub dla Twoich bliskich … 😊

 

Klucz wcielenia o wibracji 1

Liczba 1 wiąże się z takimi pojęciami jak indywidualność, kreatywność, oryginalność, inicjatywa, aktywność i odwaga.  To okres koncentracji przede wszystkim na sobie i własnym rozwoju, czasem skutkujący egoizmem i nieliczeniem się z innymi. Pojawiając się na samym początku życia umożliwia dziecku poznanie i zrozumienie siebie, budowanie własnej autonomii, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „kim jestem?”. Aby to osiągnąć może ono zetknąć się z presją i wymogami ze strony rodziców oraz różnego rodzaju sytuacjami, które utrudniają bycie sobą i odnalezienie własnej drogi w życiu.

 

Klucz wcielenia o wibracji 2 i 11

Liczba 2 przynosi wydarzenia, których celem jest zdobycie umiejętności współżycia z otoczeniem. To lekcja cierpliwości, tolerancji, dyplomacji, kompromisu, zdolności do dzielenia się oraz brania pod uwagę potrzeb innych ludzi i zrozumienia ich odmienności. Trudno jest osiągnąć cokolwiek samodzielnie, najczęściej potrzebna jest pomoc z zewnątrz. Dziecko jest  nadmiernie chronione, rozpieszczane i mało samodzielne lub doświadcza braku wsparcia i czuje się pozostawione samo sobie.  Często rodzą się w nim różnego rodzaju kompleksy i zahamowania oraz nadmierna wrażliwości lub wręcz przeciwnie, pojawia się niepohamowana agresja i brawura. Czasem występuje skłonność do ucieczki przed trudnościami, co może wielokrotnie ujawnić się w trakcie realizacji wybranej drogi życia.

Mistrzowska 11 wskazuje na  możliwość zrealizowania wyższych aspiracji, konieczność podjęcia próby zrozumienia siebie, celu swojej egzystencji i praw wszechświata, do czego skłaniają trudności w relacjach z otoczeniem, będące impulsem do poszukiwań i rozważań filozoficznych oraz duchowych. Okres ten bywa nasycony większym napięciem emocjonalnym. W przypadku pozytywnej realizacji człowiek może realizować oryginalne projekty,  osiągnąć sukces i cieszyć się poważaniem.

 

Klucz wcielenia o wibracji 3

Trójka kojarzona jest z przyjemnością, radością życia, szerokimi kręgami towarzyskimi, licznymi talentami, komunikacją artystyczną i słowną oraz możliwością ekspresji swojej osobowości. Przynosi wiele sytuacji korzystnych do rozwoju osobistego, liczne okazje i szczęśliwe zbiegi okoliczności. Z zewnątrz nie ma szczególnych przeszkód, które mogłyby utrudniać osiągnięcie sukcesu. Człowiek dąży do stania w centrum zainteresowania i korzystania z życia, czasem nie zauważając potrzeb innych. Ważne, aby w tym radosnym okresie zadbał o umiejętne gospodarowanie swoją energią, która może zostać rozproszona i zmarnowana przynosząc smutek, rozczarowanie i poczucie zmarnowanych szans.

 

Klucz wcielenia o wibracji 4 i 22

Liczba 4 wiąże się z takimi pojęciami jak  porządek, systematyczność, dokładność, dyscyplina, racjonalizm i wysiłek. Dlatego też dzieciństwo i młodość będą podporządkowane nauce tych wartości, a także zrozumieniu, że najlepszym oparciem i najwyższą wartością jest praca, która w towarzystwie dobrej organizacji stanie się kluczem do pozytywnej realizacji wybranej drogi życia. Z reguły przynosi jakieś ograniczenia i trudną sytuację materialną w rodzinie. Nic nie przychodzi łatwo, nie można liczyć na szczęście. Pod wpływem tej wibracji najczęściej wybiera się solidny zawód, który przyniesie zabezpieczenie materialne. Z drugiej strony, okres ten daje możliwość stworzenia solidnego fundamentu pod dalsze życie, osiągnięcia stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa oraz przekonania, że ma się siłę do pokonania każdej przeszkody.

Mistrzowska wibracja 22  wskazuje na pracę i twórczość dla dobra innych,  wykonywaną z pasją i zaangażowaniem oraz poczuciem misji. Uczy, aby tworzyć na rzecz wspólnych ideałów, w celu polepszenia bytu ludzi. Może wiązać się z niezwykłą karierą lub też twórczością w unikalnej dziedzinie.

 

Klucz wcielenia o wibracji 5

Wibracja 5 wiąże się przede wszystkim ze zrozumieniem  znaczenia i umiejętnością wytyczania granic swojej wolności, tak więc człowiek realizując swoją drogę życia zetknie się z ludźmi i okolicznościami zachęcającymi lub wręcz zmuszającymi go do pracy nad tym pojęciem. To także nauka radzenia sobie  w świecie licznych aktywności i bodźców, zmiennych okoliczności i niepewności, przeprowadzek, podróży czy też zmian środowiska oraz pewnych trudności adaptacji do nowych sytuacji. Człowiek od małego poznaje świat „na własnej skórze”, eksperymentuje, czasami dosyć boleśnie. Ważne jest doprowadzanie zadań do końca oraz rozładowywanie nagromadzonych emocji i nadmiaru energii, aby uniknąć niepotrzebnych napięć.

 

Klucz wcielenia o wibracji 6 i 33

Słowa klucze dla tej wibracji to harmonia, odpowiedzialność, miłość i rodzina.  Dziecko od małego uczy się doceniać ciepło domowego ogniska dzięki życiu w sprzyjającym i kochającym środowisku lub poprzez doświadczenie jakichś trudności, dysfunkcji lub brak poczucia bezpieczeństwa. Często bywa ono obarczone licznymi obowiązkami domowymi, nierzadko w zastępstwie rodziców, opieką nad rodzeństwem czy wręcz koniecznością zajęcia się mamą lub tatą. Wibracja ta zachęca do osiągnięcia równowagi w dawaniu i braniu oraz dążenia do balansu we wszystkich sferach życia, brania na swoje barki tyle, ile jesteśmy w stanie udźwignąć, ale też nie uchylania się przed odpowiedzialnością.

Mistrzowska liczba 33 skłania do wykonywania pracy służącej społeczeństwu, przede wszystkim związanej z przekazywaniem wiedzy i mądrości innym ludziom. Sprawia, że człowiek roztacza wokół siebie atmosferę harmonii i spokoju. Trudnością może dla niego być pogodzenie służby dla ludzkości z pragnieniem stworzenia ciepłego domu, skutkując zaniedbaniem obowiązków wobec najbliższych lub też przedłożeniem życia rodzinnego nad pracę dla wyższych ideałów.

 

Klucz wcielenia o wibracji 7

To czas stawiający dziecko w obliczu samotności lub konieczności usunięcia się w cień. Uczy je samodzielności, nierzadko przynosi surowe wychowanie, mało ciepła ze strony rodziców, za to konieczność przestrzegania jakichś zasad i norm. Dziecko, a później dorosły człowiek, chętnie się uczy, poszukuje, analizuje, wyciąga wnioski i gromadzi życiową mądrość, dąży do zrozumienia świata. Zmysł obserwacji i zdolność do refleksji pozwalają mu na wyciągnięcie konstruktywnych wniosków ze swoich doświadczeń i dokonanie transformacji. Realizując swoją drogę życia trzeba będzie przezwyciężyć poczucie osamotnienia lub odseparowania od innych i pozbyć się nadmiernej dumy lub nieuzasadnionego zaniżania swojej wartości. Czasami człowiek ma możliwość wykonywania pracy o wyjątkowym charakterze, wymagającej szczególnych kwalifikacji.

 

Klucz wcielenia o wibracji 8

Motywem przewodnim tego okresu jest konfrontacja z wartością pieniądza poprzez doświadczenie trudności materialnych lub bogactwa. To nauka praktycznego spojrzenia na  świat i sprawdzania siebie w działaniu, znalezienia w sobie odwagi i siły, aby organizować, zarządzać i przewodzić innym. Liczba 8 wiąże się także z pojęciem sprawiedliwości, tak więc realizując wybraną drogę życia człowiek nie raz może doświadczyć jej braku, krzywdzącego osądu lub też ferować niesprawiedliwe wyroki wobec innych. Może mieć także skłonność do nadmiernej kontroli otoczenia lub też na własnej skórze posmakować czyjegoś dozoru.

 

Klucz wcielenia o wibracji 9

Liczba 9 przynosi dziecku spotkanie z różnego rodzaju wydarzeniami, których celem jest nauka tolerancji i współczucia, wrażliwości na krzywdę oraz cierpienie ludzi i zwierząt. Uczy nieprzywiązywania się, otwarcia na świat i potrzeby otoczenia. Wymaga cierpliwego znoszenia otaczającej rzeczywistości i ludzi, z którymi wchodzi w relacje, nie zawsze łatwe. Można liczyć się ze zmiennością okoliczności życia, miejsca zamieszkania, a nawet kraju. Człowiek nie raz zetknie się z koniecznością zakończenia lub utraty związku, pracy, przyjaźni, być może z uczuciem żalu i smutku, poczuciem klęski, czy też rozczarowania. Te trudne sytuacje pozwolą mu na pożegnanie się z tym co spełniło już swoją rolę i nie jest potrzebne dla dalszego rozwoju. Dadzą też możliwość otwarcia furtek do nowych rozdziałów i doświadczeń. Sukces i satysfakcja przychodzi przy okazji wykonywania pracy nakierowanej na dobro innych ludzi, a nie własne korzyści.

 

obraz S. Hermann & F. Richter z Pixabay

Klucz wcielenia jako główny motyw Twojego życia

You May Also Like